Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

YETERLİLİĞİN ADIDOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI
REFERANS KODU11UY0033-3
SEVİYE3
AMAÇÜlkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterlilik eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak
oluşturmaktadır.
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK
STANDART(LAR)I
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler 09UMS0001-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ
ŞART(LAR)I
YETERLİLİĞİN YAPISI 
a) Zorunlu Birimler·  11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
·   11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları
b) Seçmeli Birimler·  11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
·  11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
·  11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
·  11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)
c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme ÇıktılarıAdayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde
yazılır
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDoğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. A grubu yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki
Yeterlilik Belgesi Eki verilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİBelgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.
GÖZETİM SIKLIĞIBelge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin
belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ
Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava
girerek belgelendirilir.
SINAV YERLERİ VE SINAVLARA GİRİŞBilge MYM’nin yapacağı tüm sınavlar, Bilge MYM sabit Sınav merkezlerinde ya da Sözleşme imzalanmış gezici Sınav merkezilerinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar telefon, SMS veya e-posta ile bilgilendirilecektir.
BELGE BAŞVURU YÖNTEMİBilge MYM, Belgelendirme başvuruları web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı şekilde yürütülmektedir. Belgelendirme Talep Formu www.bilgemym.com.tr adresinde mevcuttur.
BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLARAdayların,   mesleki   yeterlilik   sınavlarına   girebilmeleri   aşağıdaki   ilgili   evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten önce Bilge MYM’ye elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.
·   Kimlik Fotokopisi
·   Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)
·   Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar(varsa)
·   Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip
·   Islak imzalı başvuru formu
SINAVLARIN İÇERİĞİSınavlar, Bilge MYM ve MYK web sitesinde yayınlanan;
11UY0033_3 _Rev_04 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı – Seviye3
Ulusal Yeterliliklerinde yer alan başarım ölçütlerini içerecektir.
Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.
Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Aday, katılmış olduğu sınavlarda A kodlu zorunlu birimler ve varsa B grubu seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.
Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
SINAV HAKLARI·   Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde adayların toplam 3 sınav hakkı vardır.
·   Zorunluluk kapsamında olmayan ulusal yeterliliklerde ise 2 sınav hakkı vardır.
İTİRAZ/ŞİKAYETBaşvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi BİLGE MYM web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya
şikâyetini yazılı bir şekilde BİLGE MYM’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile
 gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç  çıklama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılmalıdır. BİLGE MYM’ye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde
sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
BELGELERİN TESLİMİBelge sahibi, belgesini  Bilge MYM’den Belge Kullanım sözleşmesini BMYM.FRM.18  iki  (2 nüsha ) imzalandıktan sonra teslim alabilir. .Belge sahibine Bilge MYM’ninde imzalayıp kaşelediği sözleşmenin bir (1 ) nüshası verilir.  Belge sahibinin talebi halinde Belge Kullanım Sözleşme Formu (2 nüsha) ve almaya hak kazandığı belgesi Belgelendirme Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. Belge sahibi Bilge MYM’ninde kaşeleyip imzaladığı Belge Kullanım Sözleşme Formunun bir(1) nüshasını Bilge MYM’ye kargo veya postayla gönderir. Sözleşmenin bir (1) nüshasını Bilge MYM’ye göndermeyen belge sahibinin belgesi
iptal edilir.
BELGE İPTALİ/TALİMATLARA AYKIRI HAREKETBelgeli   kişinin   Belgelendirme   Başvuru   Formundaki   beyanı,   bu   şartnamede belirtilen  kurallar  ve  BİLGE  MYM  Belgenin  Düzenlenmesi,  Kullanımı  ve  İptali  ile ilgili      Belge   Kullanım   Talimatı   BMYM.TLM.02   ,   Belge   Kullanım   Sözleşmesi BMYM.FRM.18 kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını BİLGE MYM’ye iade etmekle yükümlüdür
TEKRAR BELGE BASIMIBelge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder ise . Bu talep Bilge MYM tarafından uygun bulunduğu takdirde  talep  Web Portalından MYK’iletilir, MYK tarafından belgenin basımı sağlanır . Belge sahibinden Belge basım ücreti alınarak kaybedilen belge
bilgilerini içerir yeni basılan belge sahibine teslim edilir.
SINAV KURALLARITeorik ve performansa dayalı uygulama sınavları kuralları www.bilgemym.com.tr
adresinde paylaşılmıştır. Sınav kuralları ayrıca Sınav başlangıcında Bilge MYM görevlisi tarafından adaylara okunacaktır.