Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

YETERLİLİĞİN ADIDirenç Kaynak Ayarcısı
REFERANS KODU11UY0015-4
SEVİYE4
AMAÇÜlkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına
olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak
operatörlerine uygulanmaz.
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK
STANDART(LAR)I
TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve
otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ
ŞART(LAR)I
YETERLİLİĞİN YAPISI 
a) Zorunlu Birimler·  11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
b) Seçmeli Birimler·  11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)
·  11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)
·  11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)
·  11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24)
·  11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25)
·  11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291)
c) Birimlerin Gruplandırılma
Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu
yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDirenç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki
verilir
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİTS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda
göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
GÖZETİM SIKLIĞIBelge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin
belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİBelge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul
kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.
SINAV YERLERİ VE SINAVLARA GİRİŞBilge MYM’nin yapacağı tüm sınavlar, Bilge MYM sabit Sınav merkezlerinde ya da Sözleşme imzalanmış gezici Sınav merkezilerinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar telefon, SMS veya e-posta ile
bilgilendirilecektir.
BELGE BAŞVURU YÖNTEMİBilge MYM, Belgelendirme başvuruları web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı şekilde yürütülmektedir. Belgelendirme Talep Formu www.bilgemym.com adresinde mevcuttur.
BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLARAdayların,   mesleki   yeterlilik   sınavlarına   girebilmeleri   aşağıdaki   ilgili   evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten önce Bilge MYM’ye elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.
·   Kimlik Fotokopisi
·   Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)
·   Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar(varsa)
·   Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip
·   Islak imzalı başvuru formu
SINAVLARIN İÇERİĞİSınavlar, Bilge MYM ve MYK web sitesinde yayınlanan; 11UY0015_4 _2018_Rev_03 Direnç Kaynak Ayarcısı – Seviye4 Ulusal Yeterliliklerinde yer alan başarım ölçütlerini içerecektir.
Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.
Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Aday, katılmış olduğu sınavlarda A kodlu zorunlu birimler ve varsa B grubu seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.
Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye
sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
SINAV HAKLARI·   Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde adayların toplam 3 sınav hakkı vardır.
·   Zorunluluk kapsamında olmayan ulusal yeterliliklerde ise 2 sınav hakkı vardır.
İTİRAZ/ŞİKAYETBaşvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi BİLGE MYM web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde BİLGE MYM’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç  çıklama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılmalıdır. BİLGE MYM’ye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde
sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
BELGELERİN TESLİMİBelge sahibi, belgesini  Bilge MYM’den Belge Kullanım sözleşmesini BMYM.FRM.18  iki  (2 nüsha ) imzalandıktan sonra teslim alabilir. .Belge sahibine Bilge MYM’ninde imzalayıp kaşelediği sözleşmenin bir (1 ) nüshası verilir.  Belge sahibinin talebi halinde Belge Kullanım Sözleşme Formu (2 nüsha) ve almaya hak kazandığı belgesi Belgelendirme Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. Belge sahibi Bilge MYM’ninde kaşeleyip imzaladığı Belge Kullanım Sözleşme Formunun bir(1) nüshasını Bilge MYM’ye kargo veya postayla gönderir. Sözleşmenin bir (1) nüshasını Bilge MYM’ye göndermeyen belge sahibinin belgesi
iptal edilir.
BELGE İPTALİ/TALİMATLARA AYKIRI HAREKETBelgeli   kişinin   Belgelendirme   Başvuru   Formundaki   beyanı,   bu   şartnamede belirtilen  kurallar  ve  BİLGE  MYM  Belgenin  Düzenlenmesi,  Kullanımı  ve  İptali  ile ilgili      Belge   Kullanım   Talimatı   BMYM.TLM.02   ,   Belge   Kullanım   Sözleşmesi BMYM.FRM.18 kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını BİLGE MYM’ye iade etmekle yükümlüdür
TEKRAR BELGE BASIMIBelge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder ise . Bu talep Bilge MYM tarafından uygun bulunduğu takdirde  talep  Web Portalından MYK’iletilir, MYK tarafından belgenin basımı sağlanır . Belge sahibinden Belge basım ücreti alınarak kaybedilen belge
bilgilerini içerir yeni basılan belge sahibine teslim edilir.
SINAV KURALLARITeorik ve performansa dayalı uygulama sınavları kuralları www.bilgemym.com
adresinde paylaşılmıştır. Sınav kuralları ayrıca Sınav başlangıcında Bilge MYM görevlisi tarafından adaylara okunacaktır.