Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Alüminyum Kaynakçısı Seviye-3

YETERLİLİĞİN ADIAlüminyum Kaynakçısı
REFERANS KODU11UY0014-3
SEVİYE3
AMAÇBu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterliliğin amacı;
•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK
STANDART(LAR)I
TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ
ŞART(LAR)I
YETERLİLİĞİN YAPISI 
a) Zorunlu Birimler11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
b) Seçmeli Birimler11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)
11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15)
c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave
Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEAlüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi
Eki verilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİYeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır
GÖZETİM SIKLIĞIBir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir. a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir. b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır, c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal
edilmelidir.
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ
Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.
SINAV YERLERİ VE SINAVLARA GİRİŞBilge MYM’nin yapacağı tüm sınavlar, Bilge MYM sabit Sınav merkezlerinde ya da Sözleşme imzalanmış gezici Sınav merkezilerinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar telefon, SMS veya e-posta ile bilgilendirilecektir.
BELGE BAŞVURU YÖNTEMİBilge MYM, Belgelendirme başvuruları web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı şekilde yürütülmektedir. Belgelendirme Talep Formu www.bilgemym.com adresinde mevcuttur.
BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLARAdayların,  mesleki  yeterlilik  sınavlarına  girebilmeleri  aşağıdaki  ilgili  evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten önce Bilge MYM’ye elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.
·   Kimlik Fotokopisi
·   Deneyim veya eğitim aldığına dair kanıtlayan belge (gerekiyorsa)
·   Belgelendirme programında belirtilen özel evraklar(varsa)
·   Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya slip
·   Islak imzalı başvuru formu
SINAVLARIN İÇERİĞİSınavlar, Bilge MYM ve MYK web sitesinde yayınlanan;
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye3 (Rev02)
Ulusal Yeterliliklerinde yer alan başarım ölçütlerini içerecektir.
Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.
Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Aday, katılmış olduğu sınavlarda A kodlu zorunlu birimler ve varsa B grubu seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.
Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini
tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
SINAV HAKLARIMesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde adayların toplam 3 sınav hakkı vardır.
Zorunluluk kapsamında olmayan ulusal
yeterliliklerde ise 2 sınav hakkı vardır.
İTİRAZ/ŞİKAYETBaşvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi BİLGE MYM web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde BİLGE MYM’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç  çıklama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılmalıdır. BİLGE MYM’ye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
BELGELERİN TESLİMİBelge sahibi, belgesini  Bilge MYM’den Belge Kullanım sözleşmesini BMYM.FRM.18  iki  (2 nüsha ) imzalandıktan sonra teslim alabilir. .Belge sahibine Bilge MYM’ninde imzalayıp kaşelediği sözleşmenin bir (1 ) nüshası verilir.  Belge sahibinin talebi halinde Belge Kullanım Sözleşme Formu (2 nüsha) ve almaya hak kazandığı belgesi Belgelendirme Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. Belge sahibi Bilge MYM’ninde kaşeleyip imzaladığı Belge Kullanım Sözleşme Formunun bir(1) nüshasını Bilge MYM’ye kargo veya postayla gönderir. Sözleşmenin bir (1) nüshasını Bilge MYM’ye
göndermeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.
BELGE İPTALİ/TALİMATLARA AYKIRI HAREKETBelgeli   kişinin   Belgelendirme   Başvuru   Formundaki   beyanı,   bu   şartnamede belirtilen kurallar ve BİLGE MYM Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali ile ilgili     Belge   Kullanım   Talimatı   BMYM.TLM.02   ,   Belge   Kullanım   Sözleşmesi BMYM.FRM.18 kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını BİLGE MYM’ye iade etmekle yükümlüdür
TEKRAR BELGE BASIMIBelge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder ise . Bu talep Bilge MYM tarafından uygun bulunduğu takdirde  talep  Web Portalından MYK’iletilir, MYK tarafından belgenin basımı sağlanır . Belge sahibinden Belge basım ücreti alınarak kaybedilen belge
bilgilerini içerir yeni basılan belge sahibine teslim edilir.
SINAV KURALLARITeorik ve performansa dayalı uygulama sınavları kuralları www.bilgemym.com adresinde paylaşılmıştır. Sınav kuralları ayrıca Sınav başlangıcında Bilge MYM
görevlisi tarafından adaylara okunacaktır.