Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bilge Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (bundan böyle BİLGE MYM olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği mesleki yeterlilik sınavına başvuru yapan “başvuru sahipleri”, başvurusu kabul edilen ve sınava alınan “adaylar” ve belge almaya hak kazanan “belgelendirilmiş adayların verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre saklamakta ve/veya güncellemekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. kurumlarla paylaşmakta, bu verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. 1. BİLGE MYM’ nin Talep Ettiği Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
  • a) BİLGE MYM, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.
  • b) BİLGE MYM sınava başvuru yapacak adaylardan;
   • b-1) Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, C. kimlik numarası, doğum tarihi)
   • b-2) İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)
   • b-3) Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)
   • b-4) Eğitim durumu bilgisi
   • b-5) Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi
   • b-6) IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep
  • c) Bilge MYM, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır.

Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

 1. 2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar
 2.  

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kurumumuzca aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

 • 2-a) Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ya aktarılmaktadır.
 • 2-b) Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.
 • 2-c) Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.
 • 2-d) Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirle paylaşılmaktadır.
 • 2-e) Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.
 1.  
 2. 3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi / Saklanması
 3.  

Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında fiziksel olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında muhasebe programı, BİLGE MYM sunucularında, sınav yazılımı ve MYK portalında saklanmaktadır. Bu doğrultuda;

 • 3-a) Kişisel veriler , MYK mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.
 • 3-b) Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha
 •  

Haklarınız

 

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 1. 1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2- Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. 3- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. 5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6- 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. 7- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 8. 8- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kuruluşumuza iletmeniz (+90 236 233 61 61 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden veya info@bilgemym.com adresi üzerinden) ve/veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletilmesi durumunda; talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Mini Cart 0

Your cart is empty.